top of page

Regulamin Świadczenia Usług  przez o! Rokoko studio.

 

I

Postanowienia ogólne

 

  1 .Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z usług  studia i zakres      odpowiedzialności Make a wish - Bożena Kowalewska.

  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, stosuje się przepisy  Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 3.Poprzez fakt korzystania z Usług/Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią  Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego  postanowień.

 

II

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 

  1. Umowa o świadczenie Usług/usługi zostaje zawarta z chwilą przyjścia klienta do studia lub, wykupieniem, któregoś z pakietów lub jego otrzymania.

  2.  Nie jest możliwe odstąpienie od umowy, jeśli usługa została zrealizowana w całości lub części.

  3.  Klient może odstąpić od umowy w przypadku wykupienia sesji na prezent w ciągu 14 dni, jeśli transakcja przebiegła na odległość oraz 7 dni jeśli zakupu dokonano gotówką w studiu.

  4. W przypadku odstąpienia od umowy gdy zaproszenie zostało już wydrukowane, zostanie odjęta kwota 10 zł. za materiały.

 

III

Warunki techniczne

 

 1 . Klient zobowiązany jest do zabrania ze sobą pełnego zestawu stylizacji w przypadku

jeśli nie korzysta z pakietu, w którym są one personalizowane.

2. W przypadku personalizowanych stylizacji Klient wysyła z wyprzedzeniem min. 3 dni

od wyznaczonego terminu rozmiar ubrań i butów. W przypadku

niedotrzymania warunków studio nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie odpowiednich

stylizacji.

3. Wszystkie zdjęcia wysyłane są w formie elektronicznej.

IV

Terminy

 

1 . Zdjęcia w formie surowej ze znakiem wodnym do wyboru, wysyłane są w ciągu max. 7 dni od daty sesji.

2.Klient wybiera najlepsze według niego ujęcia, odsyłając na adres mailowy studia ich oryginalne numery.

3.Ilość zdjęć do wyboru określa pakiet.

4.Klient ma prawo wybrać więcej zdjęć za wskazaną opłatą.

5. Kwotę za dodatkowe ujęcia przesyła się przelewem, na wskazany numer konta, przed

przystąpieniem przez o ! Rokoko do retuszowania zdjęć.

6. Od dokonania wyboru przez wysłanie maila przez klienta, z wybranymi numerami,

studio ma max. 10 dni na ich wyretuszowanie oraz odesłanie w pełnej rozdzielczości.

7. W przypadku wybrania większej ilości, 10 dni liczone jest od daty przelewu.

8. Czas odesłania zdjęć może się wydłużyć z przyczyn losowych.

9. Klient na dokonanie wyboru ujęć ma max. 30 dni, po przekroczeniu wyznaczonego czasu studio ma prawo

bezpowrotnie skasować materiał z sesji.

10. o! Rokoko nie jest zobowiązane do przechowywania materiału z sesji, po odesłaniu

zdjęć Klientowi, studio może skasować materiał.

11. Przełożenie terminu sesji musi nastąpić z minimum 24h wyprzedzeniem, przez powiadomienie telefoniczne.

inaczej zaliczka za sesje przepada.

12. Vouchery na sesję zdjęciową mają ważność 3 miesięcy.

V

Zakres publikowania zdjęć przez użytkownika

 

1. Klient korzystający z usług studia w zakresie sesji fotograficznych, ma prawo

publikować powstałe zdjęcia na portalach społecznościowych oraz w zakładkach na stronie

internetowej typu "Kontakt", "o Mnie" itp. 

2. Zabronione jest posługiwanie się zdjęciami w sposób komercyjny,

rozpowszechnianie oraz drukowanie w sposób inny niż na użytek prywatny.

3. Wykorzystanie zdjęcia bez zgody o! Rokoko będzie rozpatrywane sądowo.

4. Make a wish - Bożena Kowalewska dożywotnio zachowuje prawa autorskie w zakresie 

wszystkich zdjęć wykonanych w ramach usług.

5. Użytkownik może, nie musi podpisywać zdjęć, umieszczając je w internecie.

6. W przypadku chęci wykorzystania zdjęcia w sposób reklamowy, konieczne

jest wykupienie przez Użytkownika licencji określającej zakres i czas dysponowania zdjęciem.

 

VI

Zakres publikowania zdjęć przez o! Rokoko studio

1. Korzystając z usługi klient zgadza się na publikowanie zdjeć na stronie

internetowej oraz w mediach społecznościowych przez o! Rokoko studio.

2. sesje akty, topless nigdy nie zostaną upublikowaine bez zgody

 osoby fotografowanej.

3. o! Rokoko studio ma prawo korzystać z powstałych zdjeć w sposób reklamowy,

jedynie w zakresie promowania własnej firmy.

4. Żadne ze zdjęć nie może zostać odsprzedane, udostępnione podmiotowi zewnętrznemu

bez pisemnej zgody osoby fotografowanej.

VII

Postanowienia końcowe

  1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.

  2. Make a wish  Bożena Kowalewska - o! Rokoko zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania           zmian i modyfikacji Regulaminu.

  3. Korzystanie przez Użytkownika z Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

 

bottom of page