top of page

Regulamin

REGULAMIN WAŻNY OD DNIA 27. MARCA 2020 ROKU

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.vintageselection.pl  (dalej „Sklep internetowy”). Właścicielem Sklepu internetowego jest: Make a wish - Bożena Kowalewska ul. 17 - go stycznia

    18/8, 64-100 Leszno, NIP: 6971869040  REGON: 383160623 e-mail: vintageselectionshop@gmail.com tel.: +48 669097440 (koszt  połączenia zgodny z taryfą operatora klienta) Adres do korespondencji:
Vintage Selection
ul. Piotra Wawrzyniaka 28/30
60-504 Poznań

2. Informacje prezentowane na stronie internetowej Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

3. Dostępność towarów będzie aktualizowana na bieżąco z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

4. Kontakt ze Sklepem internetowym możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Kontakt z obsługą Sklepu internetowego możliwy jest całodobowo pod adresem e-mail: vintageselection.pl

5.Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie zamówienia może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych, zgodna z taryfą operatora Klienta).

6.Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza) lub Google Chrome (wersja 27 lub nowsza), 
b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli a także posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze oraz dostępu do sieci Internet.

II WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

  1. Zamówienie może być złożone, a Rezerwacja dokonana, wyłącznie przez osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Składanie Zamówień na towary udostępniane w Sklepie internetowym jest możliwe:
przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację Zamówienia (zakupy bez rejestracji).

3.Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu towaru lub Rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego.  Klient korzystając z sklepu, akceptuje warunki regulaminu.

4.danie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację usług świadczonych przez Sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

5.Klient może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00. Realizacja Zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 17.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.

III SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

  1. Klient składa zamówienie poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie internetowym do koszyka, wskazanie sposobu dostawy i płatności, danych niezbędnych do wystawienia faktury, jeśli Klient żąda wystawienia takiej faktury oraz ewentualnych uwag do złożonego zamówienia.

 2. po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres Klienta oraz dane do wystawienia faktury, jeżeli Klient żądał wystawienia takiej faktury.​

3.Procedura składania Zamówienia kończy się,  w momencie wyboru przez Klienta opcji „Potwierdzam złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”  Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia Zamówienia.

4. Po złożeniu Zamówienia, na wskazany przez Klienta adres e-mail wysyłana jest wiadomość, potwierdzająca złożenie Zamówienia i treść złożonego Zamówienia.

5. Z chwilą potwierdzenia przez Sklep internetowy przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów objętych Zamówieniem. Potwierdzenie następuje w formie wiadomości e-mail, wraz z którą Sklep internetowy przesyła informacje,. W dalszej kolejności Klientowi przesyłane są bieżące informacje o przebiegu i realizacji Zamówienia

IV CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich lub euro i zawierają podatek​

2. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia,, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia.

3. Właściciel Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na Zamówienia złożone  przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

4.Formą płatności obowiązującą w Sklepie internetowym jest płatność przelewem bankowym paypal lub kartą płatniczą 

V PARAGONY I FAKTURY

1.Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci dokumentu sprzedaży.​

2.Faktura  wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury w mailu, który należy wysłać na adres vintageselectionshop@gmail.com Klient niniejszym wyraża zgodę na wystawianie faktur drogą elektroniczną.​ Faktura zostanie wysatwiona jeśli kwota zamówienia przekroczy 450 pln / 100 euro w innym przypadku wystawiony zostanie paragon z numerem NIP

VI TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1.Przez realizację Zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do Klienta.​

2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od chwili wysłania do Klienta informacji o otrzymaniu płatności za zamówiony towar i/lub rozpoczęciu realizacji Zamówienia, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od zawarcia umowy.

3. Sklep internetowy realizuje Zamówienia na terytorium Unii Europejskiej.

 

4. Dostawa Zamówionego w Sklepie internetowym towaru odbywa się wybraną formą przesyłki

5. Realizowane będą wyłącznie prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy. Jednocześnie Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:
a) podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki;
b) braku możliwości podjęcia kontaktu z Klientem pod podanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej w okresie realizacji Zamówienia;
c) podjęcia prób łamania zabezpieczeń Sklepu internetowego, wykorzystanie Sklepu internetowego niezgodne z przeznaczeniem, lub w przypadku gdy występuje inna próba oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta, w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z prawem.

VII REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ)

1. Sprzedawane w sklepie towary nie są fabrycznie nowe, dlatego nie obejmują ich standardowe

warunki reklamacji.

VIII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Na zasadach niżej określonych, Konsument ma prawo, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towaru.​

2.Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłania go na adres: ul. Piotra Wawrzyniaka 30, 60-504 Poznań Vintage Selection

W praktyce wystarczy, że odeślesz daną rzecz na ten adres i dołączysz swoje dane do zwrotu 

3. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.

5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towaru objętego umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy poprzez wysyłkę towaru na adres:
Piotra Wawrzyniaka 30, 60-504 Poznań Vintage Selection

 

6.Wskazany w ust. 6 termin odesłania towaru jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy Właściciel Sklepu internetowego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w poza kosztami dostarczenia towaru. Konsument ponosi  bezpośrednie koszty odesłania towarów.​

8. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

9. Konsument odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec towarów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta (o właściwościach wyraźnie przez Konsumenta zindywidualizowanych) lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Oznacza to, że nie istnieje obowiązek przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie Konsumenta lub na życzenie Konsumenta zmodyfikowanego.

IX DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Make a wish​

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nieodzowne w celu realizacji zamówienia.

3.Dane przetwarzane są w celu realizacji Zamówień oraz w celach, na które Klient wyrazi odrębną zgodę.

4.Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania i uzupełniania, oraz prawo do sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych, zwłaszcza w celach marketingowych.

5. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

X  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Właściciel Sklepu internetowego powiadomi Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.o-rokoko.pll. Klienci, którzy Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  2. Spory pomiędzy Właścicielem Sklepu internetowego, Make a wish Bożena Kowalewska, a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, o ile zgodnie z niniejszym regulaminem spory nie będą rozstrzygane w drodze pozasądowej.

  3. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

  4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.03.2020 r.

bottom of page